Women’s Only Gi Jiu Jitsu

Girls Jiu Jitsu
Characteristics:
Class Breakdown
Saturdays

If you are interested in training Gi Jiu Jitsu with other girls, we offer Women’s Only classes on Saturdays at 9am!

Facts about Women’s Only Gi Jiu Jitsu -

Sign Up Today


Related Classes